Polityka prywatności sklepu internetowego APKunstArt

[Wprowadzenie]

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona w celu przedstawienia zasad ochrony prywatności osób korzystających z serwisu dostępnego pod adresem www.niemuzeum.pl  oraz zasad przetwarzania

i ochrony danych osobowych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”).

[Administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu – Anna Petelenz ul. Chopina 17/3, 30-049 Kraków (dalej jako: „Administrator”).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ap.kunstart@gmail.com lub listownie, na wskazany powyżej adres Administratora.

[Zasady przetwarzania danych osobowych]

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1781 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Państwa, jako osób, których dane dotyczą. W szczególności Administrator zapewnia, że:

a) zbierane przez niego dane są przetwarzane w sposób przejrzysty, rzetelny i zgodny z prawem,

b) zbieranie danych następuje wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, w zakresie adekwatnym dla tych celów,

c) dane są przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,

d) dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.               

[Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych]

Administrator może przetwarzać takie dane osobowe takie jak: adres IP, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, jak również inne dane osobowe, które z własnej inicjatywy przekażą Państwo Administratorowi.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji złożonych zamówień, a także udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na Państwa pytania, w tym w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail. Administrator może również zainicjować w serwisie www.niemuzeum.pl również inne funkcjonalności.  Podstawę przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych  stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazane dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami prawnymi, gdyby wiązały się one z treściami przekazanymi Administratorowi za pośrednictwem strony internetowej.

Do realizacji umowy (jak również odpowiedzi na zadane pytania oraz zgłoszone reklamacje) niezbędne jest podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu, a także – w przypadku osób fizycznych zamieszczających ogłoszenia – adresu zamieszkania, numeru identyfikacji podatkowej lub numeru PESEL. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy. Podane dane osobowe mogą być również przetwarzane również w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych (przetwarzanie danych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto Administrator może przetwarzać w celu zawarcia i realizacji umowy inne dane osobowe, jeżeli użytkownik – wedle swojego uznania – poda takie dane osobowe, przy czym podanie tych danych nie jest niezbędne do zawarcia umowy.

W przypadku rejestracji w usłudze subskrypcji newslettera, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu doręczania newsletter-a drogą mailową.

Administrator może przetwarzać – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wskazane powyżej dane osobowe również w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego. 

[Odbiorcy danych osobowych]

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane – w niezbędnym zakresie – przez podmioty współpracujące z Administratorem. Podmioty te będą uprawnione do dokonywania przetwarzania danych w imieniu Administratora, zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto, Administrator może przekazać Państwa dane osobowe do kompetentnych organów władzy państwowej, jeżeli organy te zażądają przekazania takich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane zasadniczo nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyłączeniem możliwości korzystania przez Administratora z usług społeczeństwa informacyjnego, w tym usług hostingu lub funkcjonalności tzw. chmury obliczeniowej. W tych przypadkach Administrator upewni się, że dostawca usług zapewnia poziom ochrony odpowiadający wymogom RODO oraz innych właściwych regulacji.

[Okres przechowywania danych osobowych]

Okres przechowywania danych przez Administratora nie będzie dłuższy niż jest to konieczne, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO. Administrator nie przechowuje danych osobowych, jeżeli odpadł cel ich przetwarzania, w szczególności po upływie okresu przedawnienia przysługujących stronom roszczeń.

[Polityka cookies]

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci przetwarzanych automatycznie plików tekstowych, wysyłanych przez serwer, które są zapisywane i kojarzone wyłącznie z Państwa przeglądarką internetową. Pliki cookies gromadzą między innymi dane następujących kategorii: adres IP, informacje o systemie operacyjnym oraz używanej przeglądarce internetowej; pliki te nie ingerują w Państwa dane lub ustawienia. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:

a) dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji (np. dotyczących rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

b) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej (w zakresie informacji takich jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego, język i ustawienia strefy czasowej, czas dostępu i adres odsyłających stron internetowych).

Zgoda na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies na Państwa urządzeniu jest wyrażona za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Mają Państwo możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej, w szczególności mogą Państwo częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody lub jeżeli chcą Państwo wycofać dotychczas udzieloną zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez stronę internetową, powinni Państwo odpowiednio zmodyfikować ustawienia używanej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies poprzez zablokowanie ich używania.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy Państwa przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się przykładowe linki do informacji na temat usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

[Logi serwera]

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisane w logach serwera.

Logi obejmują między innymi Państwa adres IP, datę oraz czas serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, których Państwo używają. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są przez nas wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

[Prawa osób, których dotyczą dane podlegające przetwarzaniu]

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Administratora;
  2. prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
  3. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także prawo do uzyskania tej kopii w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy;
  4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych – w szczególności poprzez zablokowanie używania plików cookies – oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dokonywanego z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, jak również dokonywanego ze względu na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  5. prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, z uwzględnieniem celów przetwarzania;
  6. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO;
  7. prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
  8. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora: drogą elektroniczną na adres: ap.kunstart@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Anna Petelenz ul. Chopina 17/3, 30-049 Kraków  

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem takiej zgody.

[Organ nadzorczy i skargi]

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

[Zautomatyzowane przetwarzanie danych]

Administrator poprzez swoja stronę internetową nie zbiera żadnych danych osobowych w sposób zautomatyzowany za wyjątkiem informacji znajdujących się w plikach cookies. Informacje zgromadzone w plikach cookies, zebrane w sposób zautomatyzowany nie będą stanowić podstawy jakichkolwiek skutków prawnych wobec użytkowników serwisu www.niemuzeum.pl

[Postanowienia końcowe]

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Państwa danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator jako usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020, poz. 344 ze zm.) stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego oraz RODO.

Polityka prywatności w aktualnym brzmieniu obowiązuje od dnia 12.12.2022 roku. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie internetowej.