Regulamin sklepu internetowego www.niemuzeum.pl  

Regulamin sklepu internetowego www.niemuzeum.pl 

Sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich oraz dzieł sztuki realizuje Anna Petelenz, ul. Chopina 17/3, 30-049 Kraków.

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod adresem e-mail sklep.niemuzeum@gmail.com

Art. 1 [Słowniczek]

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży określonego Produktu lub Produktów, zgłoszona przez Kupującego Sprzedającemu za pośrednictwem Serwisu, poprzez wysłanie wypełnionego Formularza zamówienia ;

2) Produkt – rzecz ruchoma, której opis i cena została zamieszczona w Serwisie przez Sprzedającego jako zaproszenie do zawarcia umowy;

3) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odwiedzająca witrynę internetową Serwisu, w szczególności w celu korzystania z jego funkcjonalności i zapoznawania się w zamieszczonymi w Serwisie opisami Produktów;

4) Serwis – system informatyczny przeznaczony do zamieszczania i wyszukiwania Produktów, prowadzony pod adresem www.niemuzeum.pl

5) Sprzedający – Anna Petelenz, ul. Chopina 17/3, 30-049 Kraków.

6) Kupujący – Użytkownik, który złożył Sprzedającemu Ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia.

7) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące Ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego Produktu, obejmujące także wybór sposobu płatności i dostawy Produktu względnie  dodatkowo inne oświadczenia;

8) Formularz zamówienia – interaktywny zespół pól roboczych, za pomocą których Kupujący składa Ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego Produktu, a także udostępnia Sprzedającemu swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, względnie dodatkowo inne oświadczenia.

Art. 2 [Postanowienia ogólne]

1) Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Serwisu oraz składania Ofert zawarcia umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu.

2) Administratorem i twórcą strony Serwisu jest Sprzedający.

3) Zasady określone Regulaminem, wraz z informacją zawartą w zakładce Polityka prywatności stanowią element umowy sprzedaży Produktów zawieranej z Kupującym.

4) W braku odmiennych postanowień, przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się do umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.  Jeżeli jakikolwiek z warunków nie jest w pełni zrozumiały lub jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące umowy sprzedaży, powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep.niemuzeum@gmail.com przed złożeniem Zamówienia.

5) Językiem zawieranych umów sprzedaży jest język polski.

Art. 3 [Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]

1) Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania opisów Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne jest:

     a. dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari;

     b. włączona obsługa plików cookies;

     c. w odniesieniu do składania Zamówień – także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu.

2) Przez wysłaniem Formularza zamówienia Użytkownik oświadcza, że:

     a. podane dane są prawdziwe i aktualne,

     b. zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, w tym Polityką prywatności.

3) Każdy Użytkownik ma obowiązek bezwzględnie powstrzymać się od:

     a. Podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

     b. zamieszczenia w Serwisie treści obscenicznych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe,

     c. zamieszczenia w Serwisie treści noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

     d. zamieszczenia w Serwisie treści naruszających dobre obyczaje, prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce,

     e. zamieszczania w Serwisie treści wprowadzających w błąd.

4) Użytkownik, wypełniając Formularz zamówienia, jest obowiązany podawać dane aktualne i umożliwiające kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym. Konsekwencje podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych obciążają Użytkownika. Wszelkie komunikaty wysyłane na wskazane przez Użytkownika dane kontaktowe, traktowane będą przez Sprzedającego poprawnie zaadresowane, a wiadomości wysłane na te adresy uważane będą za doręczone.

Art. 4 [Przedmiot sprzedaży i złożenie Zamówienia]  

1) Przedmiotem sprzedaży są rzeczy ruchome, a w szczególności obiekty kolekcjonerskie i dzieła sztuki, stanowiące własność Sprzedającego.

2) Opublikowane w Serwisie przez Sprzedającego opisy Produktów wraz z oznaczeniem ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

3) Cena Produktu jest podawana w opisie Produktu na stronie Serwisu, jako kwota brutto wyrażona w złotych polskich, tj. z uwzględnieniem wszelkich wymagane prawem opłat i podatków. Cena Produktu nie obejmuje jednakże kosztów dostawy, o której informacja podawana jest oddzielnie.

4) Koszty dostawy Produktu ponosi Użytkownik.

5) Użytkownicy mogą złożyć Zamówienie dotyczące danego Produktu z poprzez wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, w sposób opisany w punktach poniższych.

6) W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik powinien podjąć następujące kroki:

     a. wybrać Produkt lub Produkty poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;

     b. nacisnąć przycisk „Produkty” (z etykietą: „Zobacz zawartość koszyka”);

     c. w widoku koszyka zweryfikować ilość i rodzaj wybranych Produktów, a następnie nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”;

     d. uzupełnić Formularz zamówienia poprzez wprowadzenie danych dotyczących imienia, nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), adresu dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail, względnie uzupełnić pole, takie jak „Informacje dodatkowe”;

     e. wysłać Formularz zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

7) Naciśnięcie przycisku, o którym mowa w pkt 4 lit. e, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu Oferty zawarcia umowy sprzedaży i w razie jej przyjęcia przez Sprzedającego powoduje powstanie po stronie Użytkownika obowiązku zapłaty ceny.

8) Po naciśnięciu przycisku, o którym mowa w pkt 4 lit. e, Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych ofertą.

9) Płatność za zamówiony Produkt następuje przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedającego.

10) Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony Produkt w ciągu siedmiu dni od złożenia Zamówienia. Brak zapłaty w tym terminie uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy sprzedaży za uprzednim powiadomieniem Kupującego. Sprzedający nie ma obowiązku wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu do zapłaty ceny.

11) Sprzedający może wprowadzić ograniczenie w odniesieniu do maksymalnej ilości sztuk danego Produktu, jaka może być objęta jednym zamówieniem.

Art. 5 [Produkty cyfrowe]

1) W przypadku Produktów, które Sprzedający udostępnia Kupującemu w formie cyfrowej, Sprzedający w momencie zawarcia umowy sprzedaży udziela Kupującemu licencji, obejmującej uprawnienie do zwielokrotniania utworu poprzez jego wydrukowanie.

2) Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

3) Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony i nie obejmuje prawa do udzielania dalszej licencji (sublicencji).

4) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Produktu w formie cyfrowej, jego fragmentów, kopii, wykorzystywania Produktu w celach komercyjnych, ani też wszelkiego rodzaju modyfikacji Produktu.

Art. 6 [Dostawa Produktu]

1) Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy Produktu:

     a. przesyłka Paczkomat realizowana przez firmę  InPost  – koszt  12  zł, szacowany czas dostawy:  3  dni

     b. paczka pocztowa – koszt 12zł zł, szacowany czas dostawy:  5  dni

     c. przesyłka zagraniczna – ustalenie kosztu następuje po indywidualnym kontakcie z Kupującym.

2) Koszty dostawy ponosi Kupujący.

3) Kupujący jest zobowiązany do opłacenia kosztów dostawy łącznie z zapłatą ceny, w terminie określonym w art. 4 pkt 10 niniejszego Regulaminu.

4) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie lub utratę zawartości przesyłki w trakcie jej odstawy, realizowanej przez podmiot określony w pkt 1.

Art. 7 [Realizacja Zamówienia]

1) Realizacja Zamówienia polega na jego skompletowaniu i wysłaniu do Kupującego.

2) Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia po odnotowaniu dokonania płatności przez Kupującego.

3) Zamówienie uważa się zrealizowane z chwilą wysłania Produktu na adres Kupującego.

4) Po wysłaniu Produktu Sprzedający przesyła zawiadomienie o zakończeniu realizacji Zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego.

Art. 8 [Prawo odstąpienia od umowy]

1) Kupujący, będący osobą fizyczną, składający Zamówienie niezwiązane z jego działalnością zawodową, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin odstąpienia od umowy biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez takiego Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

2) Kupujący, o którym mowa w pkt 1, może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105).

4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, umowę uważa się za niezwartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5) Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7) W razie odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu dostarczony Produkt. Koszty wysyłki Produktu do Sprzedającego obciążają Kupującego.

8) Kupujący powinien zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

9) W razie odstąpienia od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 10.

10) Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W razie zmniejszenia wartości Produktu, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, Sprzedający ma prawo potrącić różnicę między wartością Produktu wysłanego a wartością Produktu zwróconego z kwotą zwracaną Kupującemu.

Art. 9 [Postępowanie reklamacyjne]

1) Kupujący ma prawo do składania reklamacji w drodze elektronicznej pod adresem e-mail: sklep.niemuzeum@gmail.com

2) Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwę firmy) Kupującego, adres e-mail, szczegółowy opis reklamacji, treść żądania. 

3) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia o niezbędne do jej rozpatrzenia informacje. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

4) W przypadku niedotrzymania terminu określonego w pkt 3, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem reklamującego Kupującego.

5) W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji istnieje możliwość wystąpienia przez reklamującego z powództwem przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego.

Art. 10 [Odpowiedzialność Sprzedającego za wady Produktu]

1) Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu zamówiony Produkt w stanie wolnym od wad.

2) Pod pojęciem wady rozumie się wadę fizyczną (niezgodność Produktu z umową) lub wadę prawną (jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu).

3) Szczegółowe uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, jak również sposób ich dochodzenia, określają przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 11 [Przetwarzanie danych osobowych]

1) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jak również o wykorzystaniu plików cookies, zostały zawarte w Polityce prywatności.

Art. 12 [Pozasądowe sposoby załatwiania sporów]

1) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. W szczególności, w sytuacji wystąpienia sporu na tle wykonania umowy sprzedaży Produktu, taki Kupujący może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu lub skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów. Szczegółowe informacje na temat polubownego załatwiania sporów znajdują się po następującym adresem:

http://polubowne.uokik.gov.pl/

2) Kupujący będący konsumentem może także skorzystać z platformy ODR w celu polubownego rozwiązania sporu. Platforma ODR znajduje się pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Art. 13 [Postanowienia końcowe]

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem  12.12.2022

2) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie każdorazowo udostępniona na stronie internetowej Serwisu.

3) W przypadku zmiany Regulaminu, do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu z daty złożenia Zamówienia przez Kupującego.